Lijstjes van scholen

Afgelopen week publiceerde de volkskrant de schoolcijferlijst. Op basis van onderzoek van Jaap Dronkers en zijn groep worden in die lijst cijfers toegekend aan scholen. Zo’n lijst geeft altijd gedoe. De vraag is altijd of ranglijsten van scholen überhaupt een goed idee zijn en of zo’n lijst wel meet wat hij pretendeert te meten. Achter scores zit altijd een model waarmee de score totstandkomt. Om een antwoord op de tweede vraag te krijgen is het goed dit model te onderzoeken. Dat doe ik hier, op basis van Dronkers’ beschrijving die hier te downloaden is (PDF).

Alleen cijfers tellen. 

De waardering die Dronkers toekent aan de scholen hangt alleen van de cijfers af die leerlingen op hun examen behalen, althans dat is de enige maat die Dronkers gebruikt voor de waardering van de opbrengst van de school. Hij houdt wel rekening met de „instroom” van de school, bij de beoordeling daarvan, en kijkt kijkt in lichte mate naar het rendement (zeg het aantal leerlingen dat zonder zittenblijven slaagt) maar uiteindelijk zijn de examencijfers de gulden maat. Zelf zegt hij daarover:

„In wezen zijn loopbaanoriëntatie, zorg, leerlingenbegeleiding en de kwaliteit van docenten vooral middelen om het doel te bereiken en geen kwaliteitsindicatoren. Wie deze indicatoren interpreteert als kwaliteitsmaten, verwart doelen en middelen.” (pagina 1).

Ik ben dat niet met hem eens. Met deze bewering lijkt Dronkers te zeggen dat het enige doel van een school is om zoveel mogelijk leerlingen met zo hoog mogelijke cijfers te laten slagen. Dat is belangrijk, maar niet het enige doel van een school. Een school is vormend. Een goede leraar is er niet alleen op gericht dat leerlingen goede cijfers voor zijn of haar vak halen, maar maakt ook de interesse in dat vak wakker en enthousiasmeert. Of een leerling goed is in bepaalde aspecten van een vak is te meten op een examen. Of die leerling enthousiast is voor een vak en heeft nagedacht of dat vak iets is voor zijn of haar toekomst wordt daarin niet gemeten maar is wel een belangrijke opbrengst. Daarnaast zijn er sociale vaardigheden, organisatievaardigheden en meer, die gezien kunnen worden als een opbrengst van de school. Dat zijn niet alleen middelen om het doel van de hogere cijfers te bereiken, het zijn echte opbrengsten van een school.

De focus op cijfers is een keuze van Dronkers. Bij de interpretatie van zijn resultaten moet je daarmee rekening houden.

Vooral onvoldoendes tellen

Nu komen we op de details van het model. Je zou denken dat een simpele maat het gemiddelde eindexamencijfer is – eventueel gescheiden per vak. Dronkers kiest daar niet voor: hij berekent voor iedere school het aantal vakken waarvan het gemiddelde cijfer op het centraal schriftelijk van de geslaagde kandidaten onvoldoende is, dat wil zeggen lager dan 5.899. Daarbij kent hij een zwaarder gewicht toe aan de kernvakken: Nederlands, Engels en Wiskunde. Het resultaat is een cijfer tussen 4 en 8: een vier voor scholen die meer dan drie vakken onvoldoende scoren, een 8 voor scholen met geen enkel vak onvoldoende. Het cijfer wordt lager als de onvoldoende vakken ook nog eens kernvakken zijn. Het volgende tabelletje, overgenomen van de site schoolcijferlijst.nl, laat deze cijfertoekenning zien:

Het model van Dronkers is dus zeer gevoelig voor cijfers die rond de grens van 5,899 liggen. En omdat gemiddelde examencijfers rond de 6,5 liggen is de kans dat vakken door het ijs zakken vrij groot. Het verschil tussen 5,8 en 5,9 voor een vak kan een heel punt schelen in het model van Dronkers. In sommige gevallen zelfs twee. Belangrijk om hiervan te onthouden is dat, ook al gebruikt Dronkers „schoolcijfers” op de schaal van 1 tot 10, het niet zo is dat dat betekent dat een 8 twee keer zo goed is als een 4. De cijfers vormen geen nette continue schaal, een 6- of 7,3 zijn niet mogelijk. Dronkers deelt wel halve bonuspunten uit, zoals hieronder beschreven.

De „toegevoegde waarde”

Hierna gaat Dronkers bonuspunten toekennen voor twee dingen: de „toegevoegde waarde” en het verschil tussen Schoolexamen en Centraal examen. Maximaal kunnen scholen twee bonuspunten verdienen of twee minpunten krijgen. Voor de „toegevoegde waarde” kijkt Dronkers naar het „bovenbouwrendement”, een score gebaseerd op de cijfers voor schoolexamen en centraal examen, percentage gezakten en het percentage leerlingen dat zonder vertraging het eindexamen haalt. Dat rendement relateert Dronkers aan factoren die mogelijkerwijs het resultaat beïnvloeden: het basisschooladvies, de sociaal-economische status van de ouders, of de leerlingen uit een armoedegebied komen (op basis van postcode). Hij berekent een model dat het rendement „voorspelt”. Vervolgens berekent hij voor iedere school het verschil tussen deze voorspelling en noemt dat de „Toegevoegde Waarde”. Daarvan maakt hij een ranglijst. Als je bij de bovenste 10% van die ranglijst hoort krijg je een bonuspunt, de scholen die daar niet bijhoren maar wel in de bovenste 20% staan krijgen een halve bonuspunt. Aan de onderkant van de lijst krijg je minpunten: de laagste 10% krijgt een hele punt aftrek, de 10% daarboven een halve.

Er is kritiek mogelijk op deze aanpak: weer is het zo dat een klein verschil in score op de „Toegevoegde Waarde” een halve punt kan schelen op de Dronkers-schaal. Daarnaast is het zo dat het model van Dronkers voor de relatie tussen de invoer van de school en het bovenbouwrendement grote onzekerheid bevat. Een aantal factoren draagt wel significant bij, maar een groot gedeelte van de verschillen in bovenbouwrendement wordt niet verklaard door de meegenomen factoren. Daardoor speelt toeval een grote rol in de bepaling of een school wel of niet een bonus- of minpunt krijgt toebedeeld.

Het verschil tussen CE en SE

Het eindcijfer van een leerling bestaat voor veel (niet alle) vakken uit het gemiddelde van het schoolexamen, dat de school zelf afneemt, en het centraal examen, dat wordt gemaakt door het CITO. Vaak ligt het schoolexamencijfer wat hoger dan het cijfer van het centraal schriftelijk. Een school met een groot verschil laadt de verdenking op zich te makkelijke examens te geven waarmee de resultaten van de leerlingen worden opgepoetst. De inspectie vindt dat beide cijfers met niet meer dan een half punt mogen verschillen. Nu kun je daarover van mening verschillen. Bijvoorbeeld wordt bij Engels spreek- en schrijfvaardigheid in het schoolexamen getoetst en leesvaardigheid en tekstbegrip in het centraal schriftelijk. Scores op die vaardigheden zouden best verschillend kunnen zijn. Dronkers pikt het advies van de inspectie op en telt per school het aantal vakken waarvoor het verschil groter is dan 0,5. En ook hier past hij de 10% truc toe: de 10% scholen met de meeste vakken met verschil krijgen een punt aftrek, de scholen met de minste vakken met een verschil krijgen er een punt bij. Het is hierbij merkwaardig dat de grootte van het verschil verder geen rol speelt. Een verschil van 0.51 wordt net zo zwaar bestraft als een verschil van 2.

Alles bij elkaar levert dit een score op tussen de 2 en 10. Niet toevallig lijkt dit op een schoolcijfer, maar het is het niet. Waar een 10 doorgaans betekent dat alles goed is, is het hier een afspiegeling van een combinatie van het aantal onvoldoendes en de plaats op twee ranglijsten, waar hierboven wat kanttekeningen zijn geplaatst. Het is maar de vraag of een school met een 10 in werkelijkheid echt veel verschilt van een school met een 4.

De vraag is nu natuurlijk of de scores van Dronkers iets zeggen over de kwaliteit van de scholen. Ten eerste: kwaliteit is volgens Dronkers gelijk aan examencijfers. Dat is een keuze. Als je die keuze accepteert is er nog veel aan te merken. Het rekenen met rapportcijfers in plaats van de examencijfers zelf en het systeem van bonuspunten maakt het geheel niet helder. Scores zijn in bepaalde gevallen gevoelig voor kleine verschillen en ander verschillen (de absolute hoogte van examencijfers) worden juist niet meegenomen. Een groot verschil in Dronkers-score hoeft niet te staan voor een groot verschil in cijfers. Zo is het verschil in gemiddeld cijfer tussen de hoogste VWO-school (met een 10) en de laagste (met een 2,5) 1,3 punt. Een belangrijk verschil, maar de vraag is of het een verschil tussen een 2,5 en een 10 rechtvaardigt is de vraag. Dat verklaart ook dat de scores van jaar tot jaar fors kunnen verschillen zoals Dick van der Wateren in zijn blog constateert. Overigens was ook het systeem waarmee de scores vorig jaar bepaald werden anders. Een school zakte van een 9 naar een 3.5.

Alles bij elkaar nemend vind ik de functie van deze ranglijst twijfelachtig. De relatie tussen cijfer en examencijfers is arbitrair. En het feit dat alleen cijfers en niet andere vormen van opbrengst worden meegenomen is discutabel. De vraag is of een score gebaseerd op deze methode de opwinding en de discussie die het uitbrengen van de lijst genereert waard is. Ranglijsten zijn sowieso niet zo nuttig, scholen hebben meer aan een genuanceerd beeld van de ontwikkeling van hun leerlingen, tijdens en na hun schoolcarriere. Daarbij zijn cijfers belangrijk maar niet het enige aspect waar op gelet moet worden.

Update: Ik attendeerde Jaap Dronkers op deze blogpost en hij schreef een reactie. Die is hier te lezen.

6 gedachten over “Lijstjes van scholen

 1. Goed stuk. De berekening van toegevoegde waarde is spiegelglad ijs. Er zijn (vooral in de VS) allerlei methodieken voor, die allemaal aan methodische kritiek blootstaan. Bij Dronkers bleek vooral zijn correctie voor SES bij de cito toets ondeugdelijk. Ik kijk liever naar de groei van individuele leerlingen. Dronkers maakt met zijn heiligverklaring van het eindexamencijfer een bekende denkfout: namelijk, dat als de groei (gemeten in effectgroottes) van leerlingen afgeleid wordt van dezelfde toetsen of examens waarmee de resultaten worden berekend, dat groei en resultaat dan nauw samenhangen. Dit blijkt niet het geval. In die zin is zijn keuze voor het eindexamen niet arbitrair het is een methodische fout.

 2. Iedereen lijkt verzot op cijfers en wil alles er in uitdrukken, maar heeft te weinig interesse in wiskunde om te begrijpen dat iets complex als “de kwaliteit van een school” zich niet laat uitdrukken in een enkel getal. Dan mogen de cijfers nog zo hard zijn, waar ze voor staan is zo vaag als wat. Met het risico dat ik op de NRA lijkt: cijfers liegen niet, mensen liegen met cijfers.

 3. Ik kan Dronkers’ keuze voor het CE niet anders interpreteren dan als pragmatisch: het is de *enige* toets, en dus de enige maat, die op het oog hetzelfde is voor alle leerlingen. Dat vindt Dronkers wellicht ‘eerlijk’, want hij heeft geen gegevens over inhoud en niveau van de Schoolexamens.

  Op het oog, schreef ik, want als je beter kijkt zie je dat het CE een joekel van een bias heeft: die meet vaak maar een deel van wat de leerling geleerd heeft. Bij alle talenvakken (dus niet alleen bij Engels) is dat minder dan de helft van de examenstof. Zo worden bij Nederlands schrijfvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid, letterkunde en vaak ook nog onderdelen van taalkunde, spelling/grammatica en argumentatie getoetst in het Schoolexamen, en alléén tekstverklaring in het Centraal Examen. Hoe ‘eerlijk’ worden dan met dat gestandaardiseerde CE twee leerlingen getoetst van wie de een breed onderwijs heeft gehad dat zich richtte op alle genoemde vakdomeinen, en de ander smal onderwijs met een hele berg CE-examentraining?

  Het CE dan als ‘eerlijke standaard’ hanteren is een vorm van zelfbedrog. Voor wie de tegenargumenten kent, zoals Dronkers, is het zelfs verwijtbaar zelfbedrog; een wetenschapper onwaardig.

  Over het verschil tussen CE en SE valt nog meer te zeggen. Bijvoorbeeld dat die verschillen niet geïnduceerd worden door manipulatie van het SE, maar door de jaarlijkse wisselvalligheid van het CE. Het valt niet te voorspellen of het gemiddelde van het CE dit jaar zal uitvallen als een 5,9 of als een 6,7. Dat is in handen van het CITO. Er zijn jaarlijks forse verschillen in dat gemiddelde. Bij andere vakken dan Nederlands liggen ze zelfs tussen de 5,6 en de 7,0. Waarop moet een school dan – maandenlang van tevoren – koersen met hun ‘gemiddelde SE’ dat niet meer dan 0,5 van dat toekomstige CE mag afwijken? Die eis is ridicuul.

  Ridicule eisen van cijfermaniakken leiden tot ridicule maatregelen. Zo moet mijn sectie, om problemen te voorkomen, van mijn schoolleiding (die onder druk gezet is door de inspectie) het schoolexamen dit jaar per se laten uitkomen op een 6,4. Omdat je dan het minste risico loopt. Dus ongeacht hoe goed het cohort, ongeacht hoe goed het genoten onderwijs, ongeacht inhoud en niveau van de toets: het wordt een gemiddelde 6,4.

  Nog meer ridicuuls: om het CE-cijfer van de school op te krikken, worden we verplicht om tekstverklaring nu óók in het SE te proppen. Dus naast de buitenproportionele berg examentraining uit de examenbundel moet tekstverklaring nu ook in de lange reeks schoolexamens en meetellen voor het schoolexamencijfer. Zo krijgt één enkel vakonderdeel een gewicht van pakweg 60% in het diplomacijfer.

  Met goed, evenwichtig onderwijs heeft dat niets meer te maken. Het is een zogenaamd ‘pervers effect’ van de doorgedraafde gedachte dat het CE het enige belangrijke gat is waar onze leerlingen voor het diploma doorheen moeten zwemmen.

  Maar goed, dit is onderwijs, en dit is OCW-beleid, dus valt te vrezen dat rationele argumenten geen enkele vat hebben op het beleid, dat van ideologie, retoriek, goede bedoelingen en lobbyisme aan elkaar hangt. Wie durft deze zienswijze te bestrijden?

  1. “Het CE dan als ‘eerlijke standaard’ hanteren is een vorm van zelfbedrog. Voor wie de tegenargumenten kent, zoals Dronkers, is het zelfs verwijtbaar zelfbedrog; een wetenschapper onwaardig.” Mooi gezegd.

 4. Ik ben het geheel eens met Jan Tishauser en ik zie deze cijferbrij niet anders dan wat gegoochel met (eigen?) interpretaties. Ik houd het liever even dicht bij huis: Drie kinderen, waarvan de oudste en jongste hun gymnasium diploma hebben behaald op het Erasmiaans in Rotterdam. De middelste kon wegens dyslexie ‘maar’ naar het VWO. Dit werd Calvijn in Rotterdam-zuid. Afgezien van de individuele verschillen tussen onze kinderen, konden wij snel de verschillen tussen beiden scholen vaststellen. Het Erasmiaans een een regionale school, van heinde en verre komen leerlingen naar deze school. Calvijn is meer een wijkschool, er is dus sprake van een verschil in ‘afkomst’. Echter, een aantal vrienden van ons kind presteerden ‘zeer goed’ en volgden het gymnasium op het Calvijn. Omdat mijn man gedurende de gehele schoolperiode ook lid was van de Ouderraad kon hij bepaalde ontwikkelingen, gebeurtenissen goed volgen op Calvijn. Er gebeurde veel op deze school en wij vermoeden ook op de andere scholen. Presteerde je als leerling niet altijd even goed op het VWO, dan moest deze maar snel naar de Havo. Omdat niet alle ouders op deze school even mondig waren (ook te verklaren door een andere culturele achtergrond), verdwenen deze leerlingen van het VWO. Het gymnasium groepje werd in vergelijking met de ‘andere’ VWO-leerlingen duidelijk bevoordeeld. Betere docenten, betere begeleiding. Kortom mijn man heeft zich vaak geërgerd aan het onderscheid dat werd gemaakt. Iets wat bij het Erasmiaans niet gebeurde. Vanaf dag 1 worden alle kinderen bij het Erasmiaans gemonitoord. Immers, zij zijn afkomstig van meer dan 98 basisscholen en de onderlinge niveauverschillen zijn behoorlijk hoog. Enkele leerlingen krijgen dan al snel ‘bijles’ om deze niveauverschillen in te halen. Lukt dat echt niet, de definitieve conclusie was bewust na het tweede jaar genomen, dan pas adviseert de school om naar een andere school te gaan.
  Conclusie: een school kan de individuele problemen bij een leerling positief of negatief benaderen. In het laatste geval pakt het voor de school altijd beter uit.
  Inmiddels heeft de osg Hugo de Groot niet alleen dit probleem herkend, maar is nu ook uitgegaan van de positieve benadering van nieuwe leerlingen. Ik weet dat de directeur van deze osg bekend is met de opzet van het Erasmiaans Gymnasium (beide scholen horen onder stichting BOOR in Rotterdam) en zet nu alle docenten, extra uren, middelen in om juist de eerste klassers de kans te geven om hun achterstanden opgelopen in het basisonderwijs (soms twee jaar!) in te halen. En de resultaten zijn verbluffend. Eric ’t Zelfde, directeur van Hugo de Groot, is inmiddels al landelijk bekend.
  Moraal van het verhaal: Het zijn niet de kinderen en vooral NIET hun afkomst die bepalen of de school goed is, maar een veranderde visie en beleid op het onderwijs. Al die plaatjes over behaalde resultaten, zeggen dus totaal niets over de toekomst en de kwaliteit van de school. Soms lukt het een kind met achterstand om daar individueel door te breken en soms ook niet.

  En hoe ging het verder met ons kind op Calvijn? Ondanks de dyslexie heeft zij in zes jaar haar VWO diploma gehaald, ondanks het ontmoedigingsbeleid van enkele leraren. Tijdens de diploma-uitreiking van de VWO en Gymnasium-leerlingen was de conclusie dat de VWO-afdeling beter had gepresteerd dan de Gymnasium-leerling. Dit leidde tot een enorm gejuich en gejoel onder de VWO-leerlingen. Juist zij hadden hun positie als oneerlijk beschouwd en dat lieten zij op dat moment ook duidelijk horen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.